Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků otevřeně deklarují naší vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

Soukromí zákazníků bude vždy na prvním místě

Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.

Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.

Základní informace ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Předávání osobních údajů do zahraničí je vyloučeno.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme samostatně, pro zpracování nevyužíváme služby jiného zpracovatele.
 3. Veškeré osobní údaje zpracováváme na jednom místě s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení.
 4. V žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů a neprovádíme rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování.

Zpracování Vašich osobních údajů

Informace a osobní údaje, které zpracováváme, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Níže jsou uvedeny zákonné důvody pro zpracování, popis zpracovatelské činnosti, základní popis ochrany dat a Vašeho soukromí a informace o Vašich právech.

Zákonné důvody pro zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro

 1. plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro plnění smlouvy – reklamní prezentace (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);
 2. plnění našich zákonných povinností Společnosti – jsme účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchováváme objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);
 3. naplnění našich oprávněných zájmů – zejména naše marketingová strategie a s tím spojená snaha o zdokonalování poskytovaných služeb a rozvíjení podnikatelské činnosti (čl. 7 písm. f) nařízení GDPR).

Popis činnosti

Veřejná databáze

Vytváříme veřejnou databázi podnikatelů v České republice. Tato databáze může obsahovat osobní údaje, skládající se z těchto identifikátorů

 • Jméno a příjmení – jedná se především o případy, kdy došlo k tomu, že subjekt údajů zvolil své skutečné jméno jako základ své obchodní firmy
 • Předmět činnosti nebo předmět podnikání
 • Adresa – sídlo podnikání
 • Telefonický kontakt
 • Elektronický kontakt – e-mailová adresa

Zdrojem zpracování těchto osobních údajů jsou jiné veřejně dostupné databáze spravované z veřejných i soukromých zdrojů (např. Justice, ARES, RZP a taky LinkedIn, seznam apod.) nebo webové prezentace subjektů údajů sloužící na podporu a propagaci jejich podnikání.

Tuto databázi vytváříme pro naplnění našeho oprávněného zájmu – podnikání formou specifické marketingové strategie. Tento oprávněný zájem byl důkladně vyhodnocen tzv. balančním testem.

Reklama

V rámci své činnosti s Vámi jako zákazníky uzavíráme smlouvy o službách reklamy. V souvislosti s obchodní spoluprací dochází ke zpracování těchto osobních údajů nebo osobních údajů Vašich zástupců - kontaktních osob:

 • Jméno a příjmení;
 • Adresa;
 • IČ, DIČ;
 • Tel. číslo;
 • E-mailová adresa

Pro řádné splnění předmětu smlouvy, poskytujete další různé osobní údaje (historie Vašeho podnikání, zkušenosti a kvalifikace v oboru a jiné obdobné doplňující informace). Tyto informace pak spolu s údaji v původní databázi tvoří Vaší individualizovanou prezentaci na našich webových stránkách.

Osobní údaje můžete zároveň poskytnout ještě před uzavřením konkrétní smlouvy v tzv. předsmluvní fázi, kdy dochází k tvorbě nabídky a jejímu přijetí. Komunikujeme spolu telefonicky, kontaktním formulářem nebo prostřednictvím e-mailových zpráv. Přijetí a zpracování těchto osobních údajů směřuje výhradně k usnadnění komunikace a uzavření konkrétní smlouvy.

Nakládání s osobními údaji

Veřejná databáze

Tato databáze je jednak dostupná v našem interním systému.

Přijali jsme vhodná zabezpečovací a ochranná opatření se záměrem chránit Vaše osobní údaje a zamezit jakémukoliv nežádoucímu úniku.

Reklama

Uzavřené smlouvy a související dokumentace obsahující Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našem obchodním a účetním oddělení. Tyto dokumenty slouží především pro účetní účely a pro plnění naších daňových povinností.

Vaše osobní údaje dále především užíváme k řádnému a včasnému plnění uzavřených smluv (usnadnění komunikace, plnění služeb reklamy, rychlý kontakt, fakturace apod.) a rovněž k naplnění našich oprávněných zájmů - pokračování v obchodní spolupráci nebo zvýšení kvality a úrovně stávajících služeb.

Vytváříme také samostatnou databázi dlužníků, ve které se mohou vyskytnout další osobní údaje, které souvisí např. se soudním vymáháním splnění povinnosti. Nenakupujeme žádné externí databáze a nepředáváme své obchodní databáze třetím osobám. Zpracované osobní údaje jsou pravidelně aktualizovány.

Informace pro Vás

O rozsahu a účelu zpracování můžete být informováni doložkou ve smlouvě, v e-mailové zprávě, ústně při telefonické komunikaci nebo odkazem na tento dokument.

Zpracování svých osobních údajů máte pod kontrolou. V případě, že si přejete své osobní údaje upravit, omezit nebo úplně zastavit zpracování, kontaktujte nás na e-mailu .

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu:

 • trvání obchodní spolupráce nebo uplynutí promlčecí lhůty (minimálně po dobu 3 let)
 • plnění daňových povinností – úschova dokladů dle zákona o DPH (10 let)
 • závisí na Vaší vůli s námi dále spolupracovat a rozvíjet se (veřejná databáze)

Ochrana a zabezpečení

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.

Naše centrum je chráněno proti vstupu neoprávněných subjektů. Nepřetržitý dohled nad fyzickým přístupem obstarávají pracovníci technické podpory, kteří proaktivně řeší jakýkoliv neoprávněný zásah. Přístup je tedy možný pouze po důkladné autorizaci.

Cookies

Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies. O využití cookies vás při návštěvě stránky informuje samostatný panel.

Takzvané cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek odeslány do prohlížeče uživatele. Cookies nám pomáhají zaznamenat údaje o vaší návštěvě našich stránek.

Používáme typ cookies, které vyprší po ukončení vaší prohlížecí relace, a také typ cookies, které mají stanovené datum vypršení.

Cookies nám umožňují rozlišit uživatele pomocí arbitrárně přiřazených ID čísel a sledovat tak počet návštěvníků na stránce, řídit rychlost jejich požadavků na server a zaznamenávat údaje o stavu jejich návštěvy, odkud konkrétně na naši stránku přišli, o stavu jejich relace a také o tom, kdy návštěva skončí. Tyto údaje jsou určené pro provozování a vylepšování našich služeb, sdílíme je pouze s našimi partnery působícími v oblasti analýz, inzerce a sociálních sítí.

Ve většině prohlížečů, kterými k našim stránkám přistupujete, je možnost soubory cookies spravovat. Tato možnost může být omezená v mobilních prohlížečích. O podrobnostech se informujte v nápovědě vašeho prohlížeče.